PROGRAM KONGRESA

ČETRTEK 11.4.2024

Otvoritev – Mario Bartolac, predsednik strokovnega odbora kongresa

9:00 – 9:05 Pozdravni nagovor ministrice za zdravje, Ministrstvo za zdravje

9:05 – 9:10 Pozdravni nagovor ministra za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

9:10 – 9:25 Uradni nagovor generalne direktorice Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Tatjana Mlakar, generalna direktorica ZZZS

9:25 – 9:40 Uradni nagovor generalnega direktorija Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Marijan Papež, generalni direktor ZPIZ

PLENARNO ZASEDANJE 9:40 – 13:45

Moderator – Mojca Zvezdana Dernovšek

9:40 – 10:05 Duševno zdravje v Sloveniji – stanje, izzivi in priložnosti – Nuša Konec Juričič

10:05 – 10:30 Duševne in vedenjske motnje v luči zdravstvenega absentizma – Ada Hočevar Grom, Ticijana Prijon

10:30 – 10:55 Pomen delovne dokumentacije za oceno delazmožnosti v luči izzivov/priložnosti digitalne dobe – Matej Kokalj Kokot

10:55 – 11:20 Posebne zdravstvene zahteve za delo v različnih delovnih okoljih, ki lahko predstavljajo ovire za opravljanje dela pri bolnikih z duševno ali vedenjsko motnjo – Dani Mirnik

11:20 – 11:35 DISKUSIJA

 

PREZENTACIJA SPONZORJA – ODMOR ZA KAVO 11.35 – 11.50

Moderator – Vesna Švab

11:50 – 12:15 Breme depresije – Mirjana Radovanović

12:15 – 12:40 S stresom povezane psihične motnje – Peter Pregelj

12:40 – 13:05 Uporaba kliničnih vprašalnikov za pomoč pri oceni delazmožnosti bolnikov z depresivno in/ali anksiozno motnjo – Zvezdana Snoj

13:05 – 13:30 Organizacijski vidiki ocene delazmožnosti bolnikov z duševnimi in vedenjskimi motnjami v Franciji. Kako se spopasti s hrupom in pristranskostjo? – François Latil

13:30 – 13:45 DISKUSIJA

KOSILO 13:45 – 14:30

 

PARALELNA SEKCIJA – I 14:30 – 17:45

Moderator – Mario Bartolac

14:30 – 14:45 Ocena odsotnosti z dela v Veliki Britaniji: pregled ureditve izjave o sposobnosti za delo (»fit note«), vključno s prednostmi, pastmi ter reformo sistema – Moeller-Olsen Charmian

14:45 – 15:00  Kako v prihodnje z izjavo o sposobnosti za delo (“fit note”), zakaj je čas za reformo? – Jackson Conor 

15:00 – 15:15 Podpiranje delovne zmožnosti – Sirkku Martti

15:15 – 15:30 Praktične izkušnje skozi proces ohranjanja delazmožnosti in zaposlitvene rehabilitacije oseb v duševnem zdravju – Edita Dežman Predan

15:30 – 15:45 Poklicna rehabilitacija osebe z duševnimi in vedenjskimi motnjami – primer dobre prakse – Brstin Kavalar

15:45 – 16:00 DISKUSIJA

 

PREZENTACIJA SPONZORJA- ODMOR, 16:00-16:15

Moderator – Branka Gezcy Buljovčić

16:15 – 16:30 Psihiatrični pogled na zdravljenje bolnikov s psihosomatskimi obolenji in njihove delazmožnosti – Maja Rus Makovec

16:30 – 16:45 Trajna somatoformna bolečinska motnja – Nikolina Rijavec

16:45 – 17:00 Tinitus in psihosomatska motnja – Branka Gezcy Buljovčić

17:15 – 17:30 Sprememba delazmožnosti ob dolgotrajni duševni bolezni s pridruženo psihotično dekompenzacijo – prikaz primera – Sandra Železnik

17:30 – 17:45 DISKUSIJA SEKCIJA

19:00 GALA VEČERJA

PARALELNA SEKCIJA II 14:30 – 17:45

Moderator – Zvezdana Snoj

14:30 – 14:45 Izgorelost – težave pri diagnosticiranju in razlikovanju od podobnih stanj- Andreja Pšeničny

14:45 – 15:00 Motnje kognicije in delazmožnost – Nina Zupančič Križnar

15:00 – 15:15 Odvisnost od psihoaktivnih snovi- Nuša Šegrec

15:15 – 15:30 Vpliv psihofarmakov na delazmožnost – Andrej Kastelic

15:30 – 15:45 Kliničnopsihološki pristop ter uporaba psiholoških testov pri ocenjevanju potvarjanja simptomov in agravacije – Tristan Rigler

15:45 – 16:00 DISKUSIJA

 

PREZENTACIJA SPONZORJA-ODMOR, 16:00-16:15

Moderator – Jezerka Inkret

16:15 – 16:30 Sodni izvedenci v sodnih postopkih, pogled sodnice – Živa Gliha

16:30 – 16:45 Vloga sodne medicine pri socialnih sporih zoper začasno zadržanost od dela in oceno invalidnosti / preostale delazmožnosti – Silva Demšar

16:45 – 17:00 Nove slovenske smernice za zdravljenje depresivne motnje in novosti MKB 11 – Brigita Novak Šarotar 

17:15 – 17:30 Možnosti napovedi rezultatov zdravljenja depresije – Bojana Avguštin

17:30 – 17:45 DISKUSIJA

19:00 GALA VEČERJA

PETEK, 12.4.2024

PLENARNO ZASEDANJE 9:00 – 14:10

Otvoritev – Branka Geczy Buljovčić, podpredsednica strokovnega odbora kongresa

9:00 – 9:15 Uradni nagovor predsednika skupščine Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji – Karl Destovnik

9:15 – 9:30 Predstavitev Sekcije za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino – Jana Mrak

9:30 – 9:40 Predstavitev evropskega združenja medicinskega izvedenstva – EUMASS – dr. Lindenger Gert

SEKCIJA 1 – PLENARNA

Moderator – Boris Kramžar

9:40 – 10:05 Statistični pregled preostale delazmožnosti in invalidnosti bolnikov z duševnimi in vedenjskimi motnjami v SLO – Branka Geczy Buljovčić

10:05 – 10:30 Povezovanje začasne in trajne nezmožnosti za delo v sistemu socialne varnosti – Grega Strban

10:30 – 10:55 Sodno varstvo pravic v primeru začasne ali trajne nezmožnosti za delo – Živa Gliha

10:55 – 11:20 Model odziva na zmanjšano delovno zmožnost mehiških delavcev zaradi duševnih bolezni ali okvar – Emmanuell Ramirez Polanco

11:20 – 11:35 DISKUSIJA

 

PREZENTACIJA SPONZORJA-ODMOR ZA KAVO, 11:35 – 11:50

Moderator – Marko Sremec

11:50 – 12:15 Vloga zdravnika medicine dela, prometa in športa pri ohranjanju delazmožnosti bolnikov z duševnimi in vedenjskimi motnjami – Grega Avgust Sušnik

12:15 – 12:40 Klinična ocena funkcionalnosti pri bolnikih z duševnimi in vedenjskimi motnjami – Vesna Švab

12:40 – 13:05 Vračanje oseb z duševnimi boleznimi na delo. Rehabilitacija na podlagi dokazanih dognanj ali: “kaj deluje?” – Marco Streibelt

13:05 – 13:30 Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo: predstavitev primera – Valentina Brecelj, Petra Štampar, Ana Miklavčič

13:30 – 13:55 Centralno izvajanje poklicne rehabilitacije za vzhodno in zahodno Slovenijo – Peter Šalej

13:55 – 14:10 DISKUSIJA

KOSILO 14:10 – 14:55

PARALELNA SEKCIJA – I 14:55– 18:10

Moderator – Peter Pregelj
14:55 – 15:10 Shizofrenija in bipolarna motnja – Rok Tavčar

15:10 – 15:25 Osebnostne motnje in delazmožnost – pogled psihiatra – Zvezdana Snoj

15:25 – 15:40 Vloga kliničnega psihologa pri oceni funkcionalne zmogljivosti bolnikov z duševnimi in vedenjskimi motnjami – Špela Hvalec

15:40 – 15:55 Zaposlitvena rehabilitacija osebe s paranoidno shizofrenijo in podporna zaposlitev – prikaz primera – Ksenija Šterman

15:55 – 16:10 Kognitivno vedenjska terapija – kako nam je lahko v pomoč? – Špela Hvalec

16:10 – 16:25 DISKUSIJA

 

PREZENTACIJA SPONZORJA-ODMOR, 16:25-16:40

Moderator – Andreja Stušek

16:40 – 16:55 Kako varovati in krepiti duševno zdravje zaposlenih? – Tatjana Novak Šubara

16:55 – 17:10 Socialna aktivacija – model za pomoč, podporo in opolnomočenje za približevanje trgu dela. Primeri iz prakse – Marinka Vovk

17:10 – 17:25 Psihosocialna podpora osebam s TDZ ob zaposlitvi – Elen Uršič

17:25 – 17:40 Primeri dobre prakse edukacije delodajalcev za preprečitev nastanka ali zmanjševanja zapletov zaradi delovnega okolja zaposlenih s tveganjem za razvoj ali že razvitimi duševnimi in vedenjskimi motnjami – Barbara Zupančič, Ksenija Bratuš Albreht

17:40 – 17: 55 DISKUSIJA

17.55 – 18.10 Zaključek kongresa in podajanje sklepovMario Bartolac, predsednik strokovnega odbora kongresa, Branka Geczy Buljovčić, podpredsednica strokovnega odbora kongresa

PARALELNA SEKCIJA II 14:55 – 18:10

Moderator – Jana Mrak

14:55 – 15:10 Novosti zavarovalniško medicinskih nadzorov – Jana Mrak

15:10 – 15:25 Medicinski izvedenci in novi modeli plačevanja v sistemih zdravstvenega varstva – Andrej-Franc Plesničar

15:25 – 15:40 Zavarovalniško medicinski nadzori novega modela plačevanja, ambulantne pnevmologije – Tina Medved, Aleksandra Bola Natek

15:40 – 15:55 Predpisovanje in kazalniki kakovosti predpisovanja Psihofarmakov – Jurij Fürst

15:55 – 16:10 Razvoj in uvedba novega modela plačevanja: primer ambulantne pnevmologije – Jakob Ceglar, Mitja Košnik, Pika Jazbinšek

16:10 – 16:25 DISKUSIJA

PREZENTACIJA SPONZORJA-ODMOR, 16:25-16:40

Moderator – Mario Bartolac

16:40 – 16:55 Predstavitev Nacionalnega programa duševnega zdravja 2018- 2028 z dosežki – Matej Vinko

16:55 – 17:10 Mreža služb in storitev za duševno zdravje – Mojca Zvezdana Dernovšek

17:10 – 17:25 Zaposlitvena rehabilitacija – primer dobre prakse vključevanja posameznikov v delovno okolje posameznikov s težavami na področju duševnega zdravja – Ana Petrović

17:25 – 17:40 Predstavitev društev za pomoč uporabnikom z duševnimi in vedenjskimi motnjami v Sloveniji- Suzana Oreški

17:40 – 17:55 DISKUSIJA

17.55 – 18.10 Zaključek kongresa in podajanje sklepovMario Bartolac, predsednik strokovnega odbora kongresa, Branka Geczy Buljovčić, podpredsednica strokovnega odbora kongresa

Pomembni datumi

7. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije:

11. 04. 2024 – 12. 04. 2024

Povabilo za oddajo abstraktov 

9.10.2023 – 30.11.2023


Registracija 

01.02.2024 – 09.04.2024

Partnerji projekta

photo
photo
photo
photo